Trwa ładowanie strony...

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Sławno informuje, że w dniu 28 września 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Sławnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Finezja, ul. Powstańców Warszawskich 10/3, 76-100 Sławno na realizację zadania publicznego  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. „Tanecznym krokiem w świat”.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania publicznego, Burmistrz Miasta Sławno zamierza zlecić Stowarzyszeniu Przyjaciół Tańca Finezja, ul. Powstańców Warszawskich 10/3, 76-100 Sławno, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację wyżej wymienionego zadania publicznego pt. „Tanecznym krokiem w świat”. Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ust.1 powołanej wyżej ustawy.

W związku z powyższym zgodnie z art. 19a ust.3 cytowanej ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni tj. do dnia 6 października 2020 r.

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie,

2)      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławnie,

3)      na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sławnie.

Każdemu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej z dopiskiem „Uwagi” w terminie do dnia 6 października 2020 r. w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9,

76-100 Sławno – o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Sławnie,

- drogą elektroniczną na adres e-mail: monika.dabrowska@slawno.pl

Wyświetlono: 80

Facebook Twitter

Zobacz również

Powrót do góry