Trwa ładowanie strony...

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Miejskiego w Sławnie

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Sławnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Sławnie – www.slawno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-07-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie pliki w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 01.01.2019 r. są już dostępne cyfrowo.
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  3. filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

Strona dostosowana jest do wymagań WCAG 2.1 i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. klawisz „Tab” – umożliwia poruszanie się po kolejnych elementach strony
  4. brak pułapki na klawiaturę
  5. nagłówki i etykiety
  6. możliwość nawigacji

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Opis możliwości komunikacji w języku migowym

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Data sporządzenia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za stronę internetową jest Rafał Szymczewski, adres poczty elektronicznej rafal.szymczewski@slawno.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego w Sławnie mieści się przy ul. Marie Curie-Skłodowskiej 9 w Sławnie i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się oznaczone kopertami miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby te obsługiwane są w trybie indywidualnym, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź elektronicznym.

Powrót do góry