Trwa ładowanie strony...

POMERANUS” dla mikro i małych przedsiębiorców powiatu sławieńskiego 

Samorząd pragnie nieść pomoc przedsiębiorcom mającym trudności w uzyskaniu dostępu do finansowania przez banki komercyjne, poprzez udzielenie przez Fundację w ramach Programu RFP pożyczek podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Dodatkowo przedsiębiorcy korzystający z oferty „Pomeranusa” mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach i doradztwie mającym na celu pomoc merytoryczną firmom rozpoczynającym działalność oraz podniesienie jakości zarządzania i zwiększenie skuteczności działania firm już istniejących.

Urząd Miejski w Sławnie, osoba do kontaktu – Magdalena Tęgosik, pokój nr 34, tel. (059) 810 30 51 wew. 23,

 Kto może otrzymać pożyczkę:

 • zatrudniający do 50 pracowników
 • mający swoją siedzibę i prowadzący podstawową działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • działający co najmniej 3 miesiące
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczna 


  Jaką pożyczkę można otrzymać:

 • cel: pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe
 • kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 120 tys. zł
 • okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy
 • wkład własny: minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia
 • oprocentowanie: pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej Komisji Europejskiej (obecnie 5,94 %), obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie do 3,0 punktów procentowych marży w stosunku rocznym. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie. Wysokość stopy referencyjnej ogłaszana jest przez KE i publikowana w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej
 • prowizje i opłaty: od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 2,0% kwoty przyznanej pożyczki, płatna jednorazowo w momencie jej udzielenia
 • zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie 

Regulamin udzielania pożyczek:

 1. Plik WORD (673 kB) Regulamin udzielania pożyczek RFP "Pomeranus" - wersja WORD
 2. Plik PDF (341 kB) Regulamin udzielania pożyczek RFP "Pomeranus" - wersja PDF
 3. Plik PDF (441 kB) Ulotka informacyjna RFP "Pomeranus" - wersja PDF

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę:

 1. Plik WORD (175 kB) Wniosek o pożyczkę
 2. Plik WORD (76 kB) Informacja nt. realizowanego przedsięwzięcia
 3. Plik WORD (55 kB) Oświadczenie majątkowe
 4. Plik WORD (83 kB) Oświadczenie pożyczkobiorcy i poręczyciela
 5. Plik EXCEL (45 kB) Dane finans. dla przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość
 6. Plik WORD (108 kB) Dane finans. dla przedsiębiorców prowadzących uproszczoną księgowość
 7. Plik WORD (38 kB) Lista kontrolna załączników do wniosku
Powrót do góry