Trwa ładowanie strony...

serwis_smsjpg [1024x1476]

Regulamin funkcjonowania miejskiego systemu wysyłania wiadomości SMS

„Serwis SMS dla mieszkańców Sławna”

 § 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach newsletteru SMS pn.  „Serwis SMS dla mieszkańców Sławna” (zwanych dalej "Usługami").
 2. Usługa jest prowadzona przez Urząd Miejski w Sławnie, z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, zwanym dalej „Usługodawcą
 3. Usługa jest świadczona wyłącznie w ramach sieci komórkowych operatorów krajowych. Każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez aktywację usługi wyraża zgodę na bezpłatne otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę, jest Usługobiorcą zwanym dalej "Użytkownikiem".
 4. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

 § 2

 Zasady korzystania z Usługi

 Aby skorzystać i zapisać się do usługi należy wysłać SMS na numer 48661003036 o treści: ZAPISZ.

 1. W ramach usługi Użytkownik będzie otrzymywać bezpłatne wiadomości o  planowanych wydarzeniach kulturalnych i sportowych w mieście, komunikaty o utrudnieniach w ruchu itp., informację o zbiórkach selektywnych odpadów komunalnych, odbiorze odpadów zielonych czy zbiórkach odpadów wielkogabarytowych bądź planowanych przerwach w dostawie wody.
 2. Aktywująca wiadomość SMS wyraża jednocześnie chęć korzystania z Usługi.
 3. Wyrejestrowanie Użytkownika z Usługi odbywa się  poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 48661003036 o treści WYPISZ.
 4. Koszt wysłania wiadomości SMS na numer Usługi jest zgodny z posiadanym planem taryfowym Użytkownika. Numer Usługi jest standardowym numerem o standardowej płatności.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do dokonania prawidłowego wyrejestrowania z Usługi przy użyciu obecnego numeru telefonu komórkowego w przypadku zmiany numeru.
 6. W przypadku łamania regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo uniemożliwienia korzystania z Usługi Użytkownikowi.
 7. Jeżeli w efekcie dokonania wysyłki wiadomości na numer Użytkownika, Usługodawca otrzyma od operatora

- raport o niewysłaniu wiadomości lub

- co najmniej trzy raporty o niedostarczeniu wiadomości,

numer Użytkownika może zostać uznany za nieaktywny i wyrejestrowany.

 § 3

 Przesyłane treści

 1. Usługodawca zobowiązuje się przesyłać Użytkownikom wyselekcjonowane przez siebie treści dotyczące komunikatów opisanych w §2 pkt. 2, zgodnie z aktywacją kategorii.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przesyłać informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 § 4

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej  w Polsce.
 2. Za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi odpowiadają operatorzy sieci telefonii komórkowych.
 3. Numer usługi nie stanowi oficjalnej drogi komunikacji z Urzędem Miejskim w Sławnie.
 4. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej w tym odpowiedzialności odszkodowawczej za:
 1. Korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane,
 2. Korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie,
 3. Problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca nie był w stanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
 4. Korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 5. Niedostarczenie wiadomości wynikające z przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe
  z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej operatorów telefonii komórkowej lub operatora usługi (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy.
 6. Niedostarczenie lub niedoręczenie wiadomości SMS w terminie. Operator telekomunikacyjny nie gwarantuje doręczenia wszystkich wysyłanych wiadomości.
 7. Ewentualne następstwa bezcelowego wysłania lub zaniechania wysłania informacji o zagrożeniu.
 8. Przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi.
 9. Następstwa korzystania z Usługi przez osoby nieuprawnione, w szczególności przez osoby, które weszły w posiadanie haseł dostępu do systemu bez wiedzy Usługodawcy oraz osoby, które korzystają z kart o numerach, które nie zostały wyrejestrowane z Usługi przez wcześniejszych Użytkowników.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż:
 1. Po skonfigurowaniu usługa działa w sposób zautomatyzowany, a wiadomości przesyłane do systemu nie są na bieżąco odczytywane.
 2. Usługodawca dopuszcza możliwość zmiany numeru Usługi oraz czasowego zaprzestania świadczenia Usługi bez podania przyczyny.
 3. Usługodawca powierza Operatorowi do przetwarzania zgromadzone w systemie dane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Usługi.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana będzie na stronie internetowej miasta www.slawno.pl
 2. W sprawach związanych z Usługą  należy kontaktować się poprzez e-mail: rafal.szymczewski@slawno.pl bądź tel. 59 810 00 53
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
 4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 

Regulamin funkcjonowania miejskiego systemu wysyłania wiadomości SMS

pn. „Serwis SMS dla mieszkańców Sławna” obowiązuje od dnia 04.05.2016r. 

 

Powrót do góry