Trwa ładowanie strony...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno w 2020 roku

Burmistrz Miasta Sławno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno w 2020 roku.

Celami głównymi zadań konkursowych są:
1.budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Miastem a organizacjami pozarządowymi,
2.kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez rozwój dialogu i partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

I.Rodzaj  zadania  oraz  wysokość  środków  publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1)wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez: organizację szkoleń dla dzieci i  młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, wspieranie organizacji festynów,  turniejów  i imprez sportowo-rekreacyjnych, wspieranie upowszechniania sportu wśród dzieci  i młodzieży  – kwota 120.000,00 zł,

2)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia realizowane poprzez: pomoc w organizowaniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, wspieranie integracji osób niepełnosprawnych, wspieranie organizowania wypoczynku oraz sportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomoc w organizowaniu reintegracji zawodowej i społecznej –  kwota  8.000,00 zł,

3)działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego realizowane poprzez: wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie  miasta (organizacja wystaw, festiwali, przeglądów artystycznych itp.), rozwijanie i propagowanie zainteresowań muzycznych, podtrzymywanie tradycji orkiestr dętych, oraz  wspieranie wydawnictw niskonakładowych, tematycznie związanych z miastem  – kwota  10.000,00 zł,

4)działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty realizowane poprzez: współdziałanie z organizacjami pozyskującymi środki na stypendia i pomoc materialną dla dzieci i młodzieży w celu wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej z rodzin ubogich z terenu miasta Sławno  –  kwota 6.000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji.

1.Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
2.Zlecenie realizacji zadania publicznego ma formę wspierania jego wykonania, poprzez częściowe dofinansowanie jego realizacji.
3.Podmioty przystępujące do konkursu deklarują udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł z zastrzeżeniem, że wkład własny podmiotu musi stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów zadania, w tym co najmniej 10% jako wkład finansowy.  
4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5.Zlecający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.
6.Jeżeli wysokość przyznanej dotacji będzie niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany będzie do dokonania korekty harmonogramu, zaktualizowania rezultatów realizowanego zadania, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowania opisu poszczególnych działań. Oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
7.Dotacja nie może być wykorzystana w szczególności na:
1)prowadzenie działalności gospodarczej ubiegającego się podmiotu,
2)budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów i środków trwałych oraz zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,
3)pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu oraz remontów lokali,
4)pokrycie kosztów nie związanych z realizacją projektu,
5)działalność polityczną i religijną,
6)zadanie obejmujące akcje o charakterze jednorazowym czy okazjonalnym.
8.Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Sławno a uprawnionym podmiotem, którego oferta została wybrana.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1.Oferty składa się na obowiązującym formularzu,  zgodnym ze wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz.2057). Wypełnienie Oferty w części III Opis zadania, punkt 6: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego- jest obowiązkowe. Oferty będą  oceniane i rozliczane pod względem zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. W związku z powyższym wykazane rezultaty powinny być mierzalne/policzalne.
2.Wzór oferty dostępny na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sławnie um.slawno.ibip.pl w zakładce aktualności/informacje - organizacje pozarządowe.
3.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczoną nazwą zadania: „Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Miasta Sławno” (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego oraz własny tytuł projektu).
4.Oferta dla swojej ważności musi być opatrzona datą, pieczątką oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy.
5.Oferta nie spełniająca  określonych wymogów zostanie oceniona jako wadliwa i zostanie odrzucona.   
6.Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia wskazanego w ofercie, w tym z udziałem środków przyznanych dotacją od dnia zawarcia umowy, nie  dłużej niż do 31 grudnia 2020 r. zgodnie z jej postanowieniami, w taki sposób,  by podmiotami działań byli mieszkańcy Miasta Sławna.
7. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje minimum 80% założonych w ofercie poszczególnych rezultatów. Zmiany poniżej założonych w ofercie poszczególnych rezultatów wymagają zgody Burmistrza Miasta Sławno oraz aneksu do umowy.
8.Wszystkie koszty związane z realizacją zadania muszą być poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w terminie realizacji i na warunkach określonych w umowie.
9.Koszty realizowanego zadania oferent może finansować ze środków własnych przed dniem podpisania umowy, w terminie realizacji zadania.
10.W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Jeżeli określony wydatek finansowany z dotacji, wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania, nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 10% otrzymanej dotacji.

IV. Termin  składania  ofert.  

Oferty na realizację zadania należy składać do dnia 04 lutego 2020 roku do godz. 14.30. w następujący sposób:
1) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sławnie ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 (pok.36), od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 14.30,
2) za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Sławnie, ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno -  o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego  w Sławnie.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1.Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od dnia, w którym upływa termin ich składania.  Oceny terminowości, zgodności i kompletności oraz propozycji przyznania dotacji dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Sławno.
2.Nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie, niezgodne ze wzorem, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające wnioskowaną kwotę dotacji wyższą niż wysokość  planowanych środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2020 r.     
3.Przy rozpatrywaniu ofert oceniane będą:
1)możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub uprawnione podmioty,
2)przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3)rezultaty realizacji zadania publicznego,
4)proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub uprawnione podmioty będą realizować zadanie publiczne,
5)planowany przez podmioty przystępujące do konkursu udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł z zastrzeżeniem, że wkład własny podmiotu musi stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów zadania, w tym co najmniej 10% jako wkład finansowy,   
6)planowany przez organizację pozarządową lub uprawnione podmioty wkład  rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
7)uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych i zrealizowanych w latach poprzednich zadań publicznych,  biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
4.Ostateczną decyzję o wyborze ofert, które uzyskają dotację oraz jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Sławno po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej.

VI. Informacja o zrealizowanych w roku 2019 tego samego rodzaju zadaniach i związanych z nimi kosztach z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym

W roku 2019 zostały zrealizowane zadania publiczne:
1)wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez: organizację szkoleń  dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,  organizację festynów i imprez sportowo-rekreacyjnych, upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży - 121.000,00 zł  w tym:
a)Miejski Klub Sportowy „Sława” Sławno - 62.000,00 zł,
b)Uczniowski Klub Sportowy Lider Sławno - 15.000,00 zł,
c)UKS „Sława-Jedynka”  - 10.000,00 zł,
d)UKS OSiR Badminton  - 10.000,00 zł,
e)Miejski Klub Sportowy „Święc” - 12.000,00 zł,
f)Stowarzyszenie Przyjaciół Sceny w Sławnie - 2.000,00 zł,
g)Stowarzyszenie Gracja – 3,000,00 zł
h)Stowarzyszenie Promocji Tańca „Finezja” w Sławnie - 3.000,00 zł
i)Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy  Grom - 1.000,00 zł,
j)ZHP Sławno - 3.000,00 zł (tryb uproszczony art.19a)
2)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia poprzez pomoc w organizowaniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych; wspieranie integracji osób niepełnosprawnych; wspieranie organizowania wypoczynku  oraz sportu dzieci i młodzieży niepełnosprawne, wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 12.000,00 zł w tym:
a)Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem”    - 4.000,00 zł,
b)Stowarzyszenie „AKSON” - 6.000,00 zł,
c)Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie - 2.000 ,00 zł.
3)działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa
narodowego - 10.000,00 zł w tym:
a) OSP w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej – 10.000,00 zł.
4)działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty współdziałanie z organizacjami pozyskującymi środki na stypendia i pomoc materialną dla dzieci i młodzieży w celu wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych z rodzin ubogich -  6.000,00 zł w tym:
a) Fundacja „Rodzina”  - 6.000,00 zł.                          

VII. Dodatkowe informacje.

Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie ogłoszone
1)na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławnie,
2)w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie,
3)na stronie internetowej Miasta Sławno.
Informacji w sprawie ogłoszonego konkursu ofert udziela osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do godz.14.00 inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji Urzędu Miejskiego w Sławnie pokój 34, tel. 59 810 00-53.

REGULAMIN KONKURSU

Wzór uproszczonej oferty 2020

Wzór uproszczonego sprawozdania 2020

Wyświetlono: 496

Zobacz również

Adres

ul. Marie Curie-Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

Kontakt

tel.: +48 (59) 810 30 51

e-mail: sekretariat@slawno.pl

Godziny otwarcia

w poniedziałki

od godz. 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku

od godz. 7:00 do 15:00

Statystyki

Odwiedziń ogółem: 233255

Gości obecnie: 2

Powrót do góry