Trwa ładowanie strony...

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Miasta Sławno

30 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej sławieńskiego ratusza odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas której najważniejszym punktem było rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Sławno za 2019 rok oraz głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta Sławno.

Podczas czerwcowej sesji radni zajmowali się także rozpatrzeniem raportu o stanie miasta. Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła od ubiegłego roku obowiązek uzyskiwania przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta wotum zaufania. Raport zawiera podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.  Zanim radni zagłosowali nad przyjęciem raportu o stanie gminy, Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna przedstawił w skrócie finanse miasta, najważniejsze inwestycje i wydarzenia oraz największe problemy z jakimi boryka się Sławno.

Dochody w 2019 roku wyniosły 56.707.693,66 zł, wydatki zaś 56.121.566,57zł. Rok zamknął się nadwyżką w kwocie 586.127,09 zł. Zadłużenie na koniec 2019 roku wyniosło 16.610.000,00 zł, a wskaźnik zadłużenia względem dochodów wynosi 29,29% (w 2018 roku wskaźnik ten wynosił 30,95%). Z tytułu dochodów podatkowych do budżetu wpłynęło 19.140.664,90 zł. Wpływy podatkowe od mieszkańców z tytułu m.in. podatku od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego czy transportowego wyniosły 8.056.378,25zł, co daje  średnio 687,86 zł od mieszkańca w skali roku. Łączne wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku 2019 wyniosły 796,497,90 zł.

Głównymi problemami miasta są m.in. wysokie wydatki bieżące, względem wydatków majątkowych, w tym wysokie koszty systemu oświaty (utrzymanie szkół, przedszkoli i żłobka) w kwocie 8.630.643,94 zł, wydatki na pomoc społeczną  - 3.758.440,07 zł. Ponadto zaległości podatkowe na koniec 2019 roku wyniosły 1.918.576,13 zł. W ub. roku realizowano także zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.214.251,55 zł, w tym przebudowa odcinka ul. Basztowej, modernizacja skwerów zielonych na terenie miasta czy modernizacji SDK poprzez stworzenie nowej, kameralnej sali kinowej.

Po debacie na temat stanu miasta, odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza. Na podstawie przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019, sprawozdania z wykonanego budżetu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu Miasta Sławno za rok 2019 i zwróciła się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Sławnie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sławno z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Następnie Marzena Łużyńska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie poinformowała, że z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wpłynęła uchwała pozytywnie opiniująca sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu miasta Sławno za 2019 rok. W wyniku głosowania radni jednomyślnie, 13 głosami za, podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sławno za 2019 rok oraz udzielili z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta Sławno.

„ Szanowni Radni, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Współpraca z Państwem jest dla mnie zaszczytem. Cieszę się, że po trudnym roku, wielu rozmowach oraz przy problemach, z którymi musieliśmy się zmierzyć, popieracie te działania. Ta współpraca jest dla mnie radością i motywacją do dalszej, ciężkiej pracy – powiedział burmistrz

„Osobiście uważam, że są powody do zadowolenia. Miasto należycie funkcjonowało i spełniło wszystkie funkcje, które powinno spełnić w każdym obszarze. Udało się zaplanować i zrealizować różne inwestycje w 2019 roku” – dodał Krzysztof Frankenstein

 

 

Wyświetlono: 182

Załączniki

Zobacz również

Adres

ul. Marie Curie-Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

Kontakt

tel.: +48 (59) 810 30 51

e-mail: sekretariat@slawno.pl

Godziny otwarcia

w poniedziałki

od godz. 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku

od godz. 7:00 do 15:00

Statystyki

Odwiedziń ogółem: 278382

Gości obecnie: 2

Powrót do góry