Trwa ładowanie strony...

broszura [1166x1654]

Zgodnie z unijnymi wytycznymi, w 2020 roku nasz kraj musi osiągnąć 50-procentowy poziom odzysku odpadów podlegających recyklingowi, w 2019 roku wskaźnik ten wynosił 40 procent, w 2018 roku - 30 procent. Na podstawie nowelizacji tak zwanej ustawy śmieciowej, Rada Miejska w Sławnie wprowadziła ważne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta.

Nowa ustawa wprowadza obowiązkową segregację odpadów, zatem wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregować. W przypadku, kiedy właściciele nieruchomości nie będą wypełniać obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,  to od 01 marca 2020 roku firma komunalna przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomi o tym fakcie Urząd  Miejski w  Sławnie. To będzie równoznaczne z naliczeniem podwyższonej opłaty. Ustawodawca jasno wskazał, że podwyższona opłata powinna być nie niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej.

NOWE STAWKI

Dotychczas mieszkańcy Sławna płacili 6,70 zł  miesięcznie od 1m3 zużytej wody w danej nieruchomości jeżeli odpady były odbierane w sposób selektywny oraz 7,00zł od 1m3  zużytej wody z danej nieruchomości jeżeli odpady nie były odbierane w sposób selektywny. Po zmianach podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 9,50 zł miesięcznie od 1m3 zużytej wody. W przypadku kiedy stwierdzone zostanie nieselektywne zbieranie odpadów, opłata ta wynosić będzie 19,00 zł miesięcznie od 1m3 zużytej wody.

Dlaczego ceny idą górę?

Dodatkowe obowiązki wprowadzone przez nowe przepisy, wzrost kosztów paliwa, płacy minimalnej,  utrzymania taboru czy wzrost opłaty „marszałkowskiej” za składowanie niektórych odpadów powoduje, że koszty systemu gospodarowania odpadami   rosną. System ten musi się samofinansować - to znaczy jego koszty należy pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. W skrócie mówiąc ustalone stawki powinny pokrywać  całkowicie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. pokryć koszt odbioru odpadów i ich zagospodarowania. W 2018 roku wpływy opłaty za odbiór odpadów Sławnie wyniosły 1.715.838,40 zł, zaś wydatki 1.794.606,74 zł, co dało stratę blisko 80  tysięcy złotych. W 2019 roku wpływy wyniosły 2.166.583,20 zł, zaś wydatki 2.160.854,64 zł, co dało nadwyżkę w kwocie blisko sześciu tysięcy złotych, a nadwyżka ta nie pokryła straty z roku 2018.  Powyższe liczby jasno wskazują, że założone przez sławieński samorząd stawki i kalkulacje były prawidłowe, co znalazło swoje potwierdzenie w praktyce. Warto również przypomnieć, że w ostatnich dwóch przetargach na odbiór i transport odpadów komunalnych z naszego miasta swoją ofertę złożyło wyłącznie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie. Nie było innych podmiotów, które byłyby zainteresowane realizacją przedmiotowego zamówienia.

Zniżki za przydomowe kompostowniki

Nowe przepisy przewidują także, że opłaty za odpady będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki,   czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów. Stawka 8,50 zł za 1m3  zużytej wody  obowiązywać będzie dla odpadów zbieranych w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów. W tym przypadku odpady BIO nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości.  Jeżeli okaże się, że mimo deklaracji mieszkaniec nie kompostuje odpadów, straci on upust w opłacie śmieciowej.

Odpady problemowe

Odpady problemowe – baterie, leki, gruz, sprzęt AGD, odpady wielkogabarytowe czy  zużyte opony można oddać bezpłatnie, zgodnie regulaminem, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się przy ul. Polanowskiej 43 Sławnie.

AKTY PRAWNE I DOKUMENTY

 

Więcej informacji na stronie www.czyste.slawno.pl

plakat [5664x8100]

Adres

ul. Marie Curie-Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

Kontakt

tel.: +48 (59) 810 30 51

e-mail: sekretariat@slawno.pl

Godziny otwarcia

w poniedziałki

od godz. 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku

od godz. 7:00 do 15:00

Statystyki

Odwiedziń ogółem: 278443

Gości obecnie: 1

Powrót do góry